Polityka prywatności i plików cookies  strony
https://olleclean.pl

Administratorem strony internetowej https://olleclean.pl jest Kserkop Sp. z o.o. z siedzibą w 30-499 Kraków ul. Opatkowicka 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190852, NIP 6770024123, REGON 008072453, kapitał zakładowy 50500 PLN w całości opłacony (dalej „Sklepem”).

Sklep gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkowników, które zostały powierzone podczas korzystania ze Strony internetowej.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Użytkownikom kompleksowej informacji dotyczącej celu, zakresu sposobu przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu i Użytkowników Strony internetowej, jak również poinformowanie o prawach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Warunki korzystania z serwisu

Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownik w pełni akceptuje zasady naszej Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie ze Strony internetowej.

Definicje

Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:

 1. Sklep – https://olleclean.pl z siedzibą w 30-499 Kraków ul. Opatkowicka 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000190852, NIP 6770024123, REGON 008072453, kapitał zakładowy 50500 PLN w całości opłacony,
 2. Strona internetowa- https://olleclean.pl
 3. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 4. UODO– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 5. Użytkownik– osoba korzystająca ze Strony internetowej,
 6. Klient– osoba zawierająca ze Sklepem umowę za pośrednictwem Strony internetowej.

Administrator danych osobowych

Sklep jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Sklep przetwarza różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, z jakich usług korzysta Użytkownik Strony internetowej. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej może wymagać podania przez Użytkownika różnych kategorii danych osobowych.  Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na podanie niektórych danych, oznaczonych jako dane obowiązkowe, prawdopodobnie nie będzie dla niego możliwe uzyskanie zwrotnego kontaktu ze strony Sklepu, zawarcie umowy za pośrednictwem Strony internetowej lub korzystanie z niektórych funkcji oferowanych na Stronie internetowej. 

Sklep może gromadzić następujące dane osobowe :

 1. Konto Klienta- imię i nazwisko, adres, e-mail,  nazwa firmy, numer NIP
 2. Formularz kontaktowy- imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail,
 3. Koszyk – imię i nazwisko, firma, adres, numer telefonu,


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są w różnych celach, w zależności od realizowanej usługi:

 1. Konto Klienta- dane podane przez Klienta w trakcie rejestracji wykorzystywane są w celu bieżącego zarządzania usługami oferowanymi za pośrednictwem Strony internetowej- identyfikacja Użytkownika, jako zarejestrowanego Klienta Strony internetowej, udzielenie dostępu do Konta Klienta i jego poszczególnych funkcji, przekazywanie informacji związanych z zamawianymi usługami, zarządzanie procesem realizacji zawartej z Klientem umowy, obsługa reklamacji, zwrotów zamówień na skutek odstąpienia od zawartej umowy, wykonywanie obowiązków ciążących na administratorze danych związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji rachunkowej administratora, jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących Sklepowi wobec Klienta.
 2. Formularz kontaktowy- dane osobowe podane przez Użytkownika korzystającego z Formularza kontaktowego podane są w celu umożliwienia zwrotnego kontaktu przez Sklep, udzielenia informacji w związku z przesłanym pytaniem, obsługi wniosków i żądań kierowanych z wykorzystaniem tej usługi,
 3. Koszyk- dane osobowe podane są w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, świadczenia usług z Sklepem, wykonywanie obowiązków ciążących na administratorze danych związanych z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji rachunkowej administratora, jak również dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących Sklepowi wobec Klienta.


Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od wskazanych powyżej celów, w jakich Użytkownik przekazał dane osobowe.

 1. Konto Klienta- podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Klientem niezbędność do wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi konta klienta, zawartej z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie funkcji aktywnych w związku z zawarciem przez Klienta umowy sprzedaży lub świadczenia usług, podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu realizacji umowy przetwarzanie danych może być związane z wykonaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 2. Formularz kontaktowy- podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. Koszyk- podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wykonania zawartej umowy sprzedaży lub świadczenia usług z osobą, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu realizacji umowy przetwarzanie danych może być związane z wykonaniem obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Podobnie jak w przypadku podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych zależny jest od celu, w jakim zostały zebrane dane od osoby, której one dotyczą:

 1. Konto Klienta- dane Użytkownika podane podczas rejestracji Konta Klienta będą przetwarzane przez czas, przez jaki Konto Klienta będzie zarejestrowane, do momentu, w którym Klient zdecyduje o wyrejestrowaniu Konta Klienta. Dane podane w związku z zawarciem i realizacją umowy świadczenie usług przetwarzane będą przez czas niezbędny do zrealizowania zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Ponadto dane podlegają przetwarzaniu przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa regulującymi sposób i okres gromadzenia dokumentacji rachunkowej firmy.
 2. Formularz kontaktowy- dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia informacji w związku z pytaniem, wnioskiem lub żądaniem skierowanym za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
 3. Koszyk- dane podane w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług przetwarzane będą przez czas niezbędny do zrealizowania zawartej umowy, jak również przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez administratora danych. Ponadto dane podlegają przetwarzaniu przez okres przewidziany właściwymi przepisami prawa regulującymi sposób i okres gromadzenia dokumentacji rachunkowej firmy.


Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Prawidłowa realizacja przez Sklep usług za pośrednictwem Strony internetowej wymagać będzie w wielu przypadkach powierzenia danych osobowych osobom trzecim takim jak :

 1. banki,
 2. pośrednicy obsługi płatności Przelewy24
 3. firmy kurierskie, transportowe, logistyczne, podwykonawcy,
 4. firma zapewniająca obsługę prawną.

Osoby trzecie, jakim będą udostępniane dane osobowe, mają swoje siedziby na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których poziom ochrony danych osobowych jest gwarantowany przepisami RODO.

 Prawa osób przekazujących dane osobowe

Użytkownicy Strony internetowej są uprawnieni do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych przekazanych Sklepowi. Uprawnienie obejmuje prawo uzyskania informacji czy Sklep przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, informacji o odbiorcach danych osobowych, informacji o planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalenia tego okresu, informacji o prawie żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą- wszelkich informacji o ich źródle, jak również informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. żądania sprostowania danych przekazanych Sklepowi. Zarejestrowani Użytkownicy Strony internetowej mogą zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe w odpowiedniej zakładce Konta Użytkownika.
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim nie są one niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jeśli doszło do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy przetwarzania, w przypadku wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych i braku uzasadnionych podstaw przetwarzania danych, jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 4. żądania ograniczenia przetwarzania udostępnionych danych osobowych, w tym do żądania czasowego zawieszenia przetwarzania danych, jeżeli osoba, której dane są przetwarzane kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również, gdy osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Jeżeli dane osobowe zostały przekazane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownik uprawniony jest do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili. Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie zawartej umowy lub na podstawie wyrażonej zgody, ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik ma prawo do otrzymania udostępnionych danych osobowych w usystematyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany do innego podmiotu, z zastrzeżeniem, że jest to możliwe z technicznego punktu widzenia.

W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Sklepu, Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi przed organem nadzorczym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (m.in. o regionie, z którego następuje połączenie).

Pliki „cookies”

 1. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Umożliwiają one rozpoznanie urządzenia Użytkownika, a przez to wyświetlanie Strony internetowej dostosowaną do indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” służą dostosowaniu zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które służą weryfikacji w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co z kolei pozwala na ulepszenie jej zawartości i struktury z pominięciem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Wyróżnia się pliki „cookies” sesyjne i stałe. Pierwsze z nich to pliki tymczasowe, które pozostaja na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” gromadzone są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Są one zaszyfrowane w odpowiedni sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Zmiany Polityki prywatności

Sklep zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności. O wprowadzonych zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem Strony internetowej.